top of page
header pagina redicodis.jpg
ReDiCoDis

Wij ondersteunen jou!

In het kader van ons zorgbeleid en als onderdeel van onze leerlingenbegeleiding willen wij extra aandacht besteden aan leerlingen die dyslexie, dysorthografie, dyspraxie en/of dyscalculie hebben door hen een aantal faciliteiten te verlenen en hen op die manier optimale ontplooiingskansen te bieden.

 

We gaan als school hiervoor een engagement aan met de leerling en de ouders.

 

In het kader van de brede basiszorg willen we alle leerlingen stimuleren een aantal ondersteunende maatregelen zoals erop toezien dat de notities correct zijn, een plaats vooraan in de klas als dat nodig is.

Door bepaalde vaardigheden speciaal te trainen en op vraag van de leerling aangepaste oefeningen te bezorgen, willen we kansen geven om te REmediëren.

 

Verder willen we ook DIfferentiëren in leerstof, lesaanpak en werkvormen.

 

Daarnaast willen we COmpenseren door hulpmiddelen aan te reiken om de problemen, eigen aan de leerstoornis, te omzeilen. We kunnen meer tijd geven, hulpkaarten laten gebruiken, thuis taken laten maken op pc met behulp van een spellingcorrector.

 

Om te voorkomen dat een leerling afhaakt wanneer een bepaalde situatie te frustrerend wordt, willen we DIspenseren.  De leerling wordt dan gedeeltelijk vrijgesteld van bepaalde opdrachten. We verplichten de leerling niet om hardop voor te lezen of in volle klas op het bord te schrijven, we rekenen spelfouten niet aan, tenzij er voor bepaalde onderdelen duidelijke afspraken werden gemaakt.

 

Om de school toe te laten die faciliteiten toe te kennen, vragen wij een document waarin volgende elementen zijn opgenomen :

 

Indien er nog geen logopedische behandeling geweest is :

 

  • een beschrijvend verslag van onderzoek naar dyslexie/ dysorthografie/dyscalculie/dyspraxie door een gespecialiseerd diagnostisch of medisch centrum of door een logopedist;

 

  • geregeld een verslag van de behandeling van de logopedist. De school kan hierbij ook het initiatief nemen om een dergelijk verslag op te vragen.

 

Wanneer er in het verleden (bv.in de basisschool) reeds een logopedische behandeling geweest is, vraagt de school een verslag van de behandeling en kan de school steeds het advies formuleren om de behandeling opnieuw te starten. Wanneer de leerling blijk geeft van voldoende motivatie, kan de leerling ook na de periode van logopedische behandeling gebruik blijven maken van de faciliteiten die de school biedt.

 

De jaarcoördinatoren informeren in het begin van het schooljaar alle leerkrachten over de leerlingen met dyslexie /dysorthografie /dyscalculie/ dyspraxie.

 

De behandelende logopedist kan contact opnemen met de jaarcoördinator of een vakleerkracht om mogelijke problemen te bespreken of materiaal uit te wisselen. Van de ouders wordt gevraagd dat zij rekening houden met de adviezen die de school geeft i.v.m. een verdere logopedische behandeling of een andere remediëring.

 

De leerling schrijft op alle taken,toetsen of examens in de rechterbovenhoek de letter D (dyslexie/dysorthografie), de letter R (dyscalculie=rekenstoornis) of de letter P (dyspraxie) als geheugensteun voor de leerkrachten bij het corrigeren.

 

De leerling kan examen afleggen in een apart lokaal. Dat gebeurt in de daarvoor ingerichte dysklas voor de eerste en de tweede graad. In de derde graad worden de vragen voorgelezen.

 

Download hier het document met de faciliteiten en de engagementsverklaring worden aan de leerling en de ouders bezorgd en indien nodig toegelicht.

bottom of page